Kemiko Logo

A. STA CRETE® SS1500
Epoxy applied to decorative fountain

B. STA CRETE® SS1500
Epoxy applied to dolphin pool and deck

C. STA CRETE® SS2900
Epoxy applied to food processing floor

D. STA CRETE® SS2900
Epoxy applied to hockey center floor

E. KEMIKO® SS1600
Epoxy applied to auto auction floor

F. STA CRETE SS1211 Coal Tar Epoxy and STA CRETE® SS1500 for water treatment plant

G. KEMIKO® SS1202
Epoxy Quartz applied to operating room floor

H. STA CRETE® SS1500
Epoxy applied to show aquaria tank

I. KEMIKO® SS1600 Epoxy and KEMIKO® SS2700 Polyurethane for water tank exteriors